Strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych -
zgodnie z Polityką plików cookies. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce.

( nie pamiętasz hasła? )

Regulamin

DEFINICJE

 1. Portal HRmapa.pl, zwany dalej HRmapa.pl, to udostępniona w Internecie, do powszechnego użytku, interaktywna aplikacja (serwis internetowy) do prowadzenia badań ankietowych oraz testów wiedzy, postaw, umiejętności i osobowości. 
 2. Konto - zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Klienta w ramach HRmapa.pl. Klient może wykorzystywać Konto do zarządzania swoimi Usługami. Klient może posiadać wiele Kont. Klientem moze być tylko przedsiębiorstwo, organizacja non profit, jednostka administracyjna. Klientem nie może być osoba prywatna.
 3. Klientem portalu HRmapa.pl jest zarejestrowany (posiadający Konto) podmiot korzystający z usług HRmapa.pl  za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Usługi – testy oraz badania ankietowe i inne rozwiązania technologiczne oraz aplikacje oferowane przez Hrmapa.pl
 5. Użytkownik – osoba fizyczna wypełniająca test lub ankietę, nie posiadająca loginu i hasła. HRmapa.pl nie gromadzi danych osobowych użytkownika.
 6. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Klienta przy rejestracji do Usług, służący również do założenia Konta Klienta.
 7. Pojęcia Informacja handlowa, System teleinformatyczny, Świadczenie Usługi drogą elektroniczną, Środki komunikacji elektronicznej rozumie się zgodnie z zapisami rozporządzenia RODO.
 8. „Cookie” – pliki, w których serwery HRmapa.pl zapisują informacje na dysku komputera Użytkownika i/lub Klienta. Informacje zapisane w pliku „Cookie” serwer HRmapa.pl może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Zasady działania plików cookie w HRmapa.pl opisano w polityce prywatności. 
 9. Adres IP – indywidualny, stały lub zmienny numer, który posiadają wybrane komputery podłączone do sieci Internet.

WSTĘP

 1. Właścicielem HRmapa.pl jest HRmapa.pl Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Sosnowej 13, Chorzów, 41-503.
 2. Niniejszy Regulamin określa: prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Klienta i HRmapa.pl związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
 3. HRmapa udostępnia Klientom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.
 4. HRmapa.pl świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu od momentu podjęcia działań zmierzających do korzystania z Usług.

ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu.
 2. Klient wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym jest aktywny a Klient może z niego korzystać (odbierać i wysyłać e-maile).
  3. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, oraz posiada upoważnienia do korzystania z HRmapa.pl w imieniu i na koszt reprezentowanego podmiotu.
  4. podane dane nie naruszają praw osób trzecich,
  5. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. HRmapa.pl, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Klienta unikalne Konto, o dostępie chronionym loginem i hasłem.
 4. HRmapa.pl może odmówić utworzenia Konta o danej nazwie, loginie lub innych parametrach, jeżeli są one już używane przez innego Klienta, lub jeżeli HRmapa.pl poweźmie podejrzenia, że podane dane są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste lub uzasadnione interesy kogokolwiek.
 5. Klient zobowiązany jest nie ujawniać innym osobom hasła dostępu i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody które nastąpią w skutek ujawnienia.
 6. W ramach jednego konta Klient może przeprowadzać badania i testy tylko wśród pracowników jednego przedsiębiorstwa, organizacji, podmiotu,  lub grupy kapitałowej. Jeżeli Klient chce przeprowadzić badanie lub test wśród pracowników innego przedsiębiorstwa, zobowiązany jest w tym celu założyć nowe konto. Założenie drugiego konta wymaga wcześniejszego kontaktu z HRmapa.pl pod adresem kontakt@hrmapa.pl i uzyskania zgody HRmapa.pl.

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW

 1. HRmapa.pl udostępnia badania i testy płatne i bezpłatne. W przypadku testów i badań płatnych, klient może rozpocząć prowadzenie testów i badań natychmiast po dokonaniu rejestracji w HRmapa.pl, jednak wyniki z badań i testów (raport) zostają mu udostępnione dopiero po opłaceniu otrzymanej od HRmapa.pl faktury dot. danego testu lub badania. Potwierdzeniem faktu opłacenia faktury jest uznanie odpowiedniej kwoty na koncie bankowym HRmapa.pl, którego numer podany jest na fakturze.
 2. W przypadku wybranych testów i badań, które są bezpłatne "tylko dla jednego pierwszego badania", dopuszcza się aktywowanie danego bezpłatnego testu lub badania tylko raz. By przebadać tym samym testem lub badaniem więcej osób (kolejna edycja badania), należy wykupic uslugę płatną.
 3. HRmapa.pl zastrzega sobie prawo do:
  1. Czasowej przerwy w świadczeniu Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub modyfikacyjne,
  2. wysyłania na adres email Klienta, podany w czasie rejestracji, komunikatów związanych z Usługami,
  3. odmowy świadczenia Usług jeśli Klient poda błędny, fałszywy lub nie działający prawidłowo adres email,
  4. modyfikacji świadczonych Usług bez powiadamiania o takim zamiarze i działaniu,
  5. indywidualizacji informacji wysyłanych do Klientów
  6. HRmapa.pl ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia danych Klienta, przeniesienia praw na inny podmiot oraz podjęcia dozwolonych prawem działań związanych z HRmapa.pl, z tytułu których Klientowi nie   przysługują roszczenia wobec HRmapa.pl. HRmapa.pl nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta Klienta działającego niezgodnie z Regulaminem
  7. Klient ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz modyfikacji podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.
  8. HRmapa.pl wykorzystuje Cookie i adresy IP w celu utrudnienia Użytkownikowi wypełnienia wielokrotnie tego samego testu lub ankiety. 
  9. Dane z odpowiedzi udzielonych przez ankietowane osoby oraz zarejestrowanych klientów portalu pozostają własnością HRmapa.pl. HRmapa.pl zapewnia właściwą ochronę tych danych w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych.
  10. HRmapa.pl może, w oparciu o anonimowe odpowiedzi z ankiet, sporządzać i upubliczniać zbiorcze opracowania i raporty z badań (branżowe, sektorowe, ogólnopolskie), jednak nie mogą one umożliwiać identyfikacji konkretnych klientów ( osób, ani przedsiębiorstw), które brały udział w badaniu.
  11. HRmapa.pl nie może nikomu udostępnić wyników badań lub testów przeprowadzonych  przez klienta bez zgody tego klienta.
  12. Pracownicy HRmapa.pl mają prawo do wglądu w odpowiedzi ankietowanych osób w trakcie opracowywania wyników raportów z badań i wniosków oraz rekomendacji do raportów.
  13. Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:
   1. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, lub wykorzystywania w inny sposób ankiet i testów udostępnionych w HRmapa.pl, z wyjątkiem korzystania z nich w ramach serwisu Hrmapa.pl,
   2. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający interesy i dobra osób trzecich lub uzasadnione interesy HRmapa.pl.

OCHRONA DANYCH

 1. Klient ma prawo do ochrony prywatności zgodnie z Polityką Prywatności HRmapa.pl.
 2. HRmapa.pl przetwarza dane Klienta niezbędne do prawidłowej realizacji Usług.
 3. HRmapa.pl może przetwarzać następujące dane
  1.   adres poczty elektronicznej klienta,
  2.   miejsce pracy (nazwa pracodawcy w imieniu którego Klient korzysta z Usług),
  3. adresy e-mail oraz imiona i nazwiska pracowników klienta, wraz z wynikami testów i kwestionariuszy wypełnionych przez tych pracowników - tylko po podisaniu odrębnej umowy przetwarzania w.w. danych. Klient zobowiązuje się nie umieszczac (zapisywać) w ramach swojego konta w HRmapa.pl danych osobowych swoich pracowników bez podpisania z HRmapa.pl odrębnej umowy w tym zakresie.
 4. HRmapa.pl jest administratorem danych. Zbiór danych Klientów został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 5. HRmapa.pl, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez Klientów. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. HRmapa.pl zapewnia Klientom możliwość korzystania z uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych (m.in. edycja, wgląd, usuwanie danych).
 7. Na adresy e-mail Klientów HRmapa.pl może wysyłać informacje o nowych usługach oferowanych przez HRmapa.pl, publikacji dostępnych raportów i wyników badań, oraz zmianach w funkcjonowaniu serwisu HRmapa.pl.
 8. Dane przechowywane są na wyodrębnionym, dedykowanym serwerze firmy H88 (Hekko.pl).
 9. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług opisanych w Regulaminie stanowi jednocześnie, na mocy niniejszego Regulaminu, umowę powierzenia przetwarzania danych Klienta (ale nie jego pracowników) w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
 10. HRmapa.pl  zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane tylko w celu związanym z realizacją Usług świadczonych Klientowi i tylko w podanym przez niego zakresie.
 11. HRmapa.pl oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. W szczególności HRmapa.pl oświadcza, że opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych.
 12. HRmapa.pl oświadcza, że każda osoba (np. osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych dla HRmapa.pl), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Klienta danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 13. Umowa powierzenia przetwarzania danych, o której mowa w niniejszej części Regulaminu, zawierana jest na czas nieokreślony – do czasu usunięcia danych/konta przez Klienta. Rozwiązanie umowy świadczenia drogą elektroniczną Usług udostępnianych w ramach hrmapa.pl jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy powierzenia przetwarzania danych.
 14. Na życzenie Klienta, HRmapa.pl dostarczy protokół zniszczenia powierzonych danych. Protokół taki zostanie przekazany Klientowi w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty skierowania takiego życzenia do HRmapa.pl.
 15. HRmapa.pl oświadcza, że na życzenie Klienta, istnieje możliwość zawarcia odrębnej, pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych pracowników Klienta. W tym celu Klient powinien skontaktować się z HRmapa.pl  mailowo na adres:  kontakt@hrmapa.pl
 16. HRmapa.pl  informuje, że w związku ze świadczeniem Usług opisanych w niniejszym Regulaminie zbierane będą informacje statystyczne, w szczególności dotyczące liczby aktywnych Klientów i Użytkowników korzystających z hrmapa.pl w ramach danego Konta. Powyższe nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.
 17. Ponadto HRmapa.pl informuje, że w ramach świadczonych Usług opisanych w niniejszym Regulaminie wykonywane są regularne kopie zapasowe powierzonych danych.

REKLAMACJE

 1. Klienci mogą składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje HRmapa.pl.
 3. Reklamacja, by była rozpatrzona, musi zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, Adres email, nazwa firmy), a także okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje należy wysłać na adres poczty elektronicznej kontakt@hrmapa.pl.
 5. HRmapa.pl dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone do 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez każdą ze stron.
 2. Klient ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez wypowiedzenie umowy przesłane na adres kontakt@hrmapa.pl.
 3. HRmapa.pl ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług i usunąć Konto Klienta w następujących przypadkach:
  1. powzięcia podejrzeń, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, obyczajami, narusza dobra osób trzecich lub interesy HRmapa.pl,
  2. naruszenia przez Klienta Regulaminu,
  3. wykorzystywania przez Klienta Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
  4. usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta, bez zgłoszenia tego faktu na adres kontakt@hrmapa.pl
  5. otrzymywania przez HRmapa.pl min. dwukrotnych komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Klienta, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
 4. O rozwiązaniu umowy HRmapa.pl poinformuje Klienta (gdy istnieje taka techniczna możliwość) w terminie 24 godzin od usunięcia Konta.
 5. HRmapa.pl ma prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Klienta i natychmiastowego usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono powtórnie zarejestrowane po usunięciu wynikłym z naruszenia Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.04.2012.
 2. HRmapa.pl ma prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu HRmapa.pl zawiadomi Klienta e-mailem, lub publikując widoczną informację w Koncie Klienta lub na stronie głównej HRmapa.pl.
 3. Klient ma prawo rozwiązać umowę z HRmapa.pl niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia opublikowania zawiadomienia o zmianach.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego,  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego.
 6. Polityka Prywatności HRmapa.pl stanowi integralną część Regulaminu.
 7. Rozszerzenie działalności o nowe Usługi HRmapa.pl nie stanowi zmiany regulaminu.
 8. HRmapa.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretacje przez klienta raportów (wyników) z testów i badań oraz konsekwencje decyzji, które klient lub inne osoby podjęły w wyniku tej interpretacji.
 9. HRmapa.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania korekt, poprawek i uzasadnionych zmian w treści ankiet i raportów bez osobnej zapowiedzi.
 10. HRmapa.pl deklaruje dochowanie należytych starań w celu ochrony danych klienta. HRmapa.pl nie ponosi jednocześnie odpowiedzialności za konsekwencje upublicznienia danych rejestracyjnych, albo wyników badań i testów, jeżeli upublicznienia tego dokonał klient lub inne osoby, którym klient przekazał w.w. wyniki (raporty), w wyniku działania siły wyższej, jeżeli upublicznienia dokonano na wniosek organów państwa posiadających uprawnienia do żądania udostępnienia im w.w. wyników, w związku ze śledztwami  prowadzonymi przez upoważnione jednostki w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego, europejskiego lub międzynarodowego, oraz w wyniku działań przestępczych (w tym włamań komputerowych). 
 11. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury droga elektroniczną, przesłanej w formacie PDF na adres e-mail podany przez klienta w czasie rejestracji w HRmapa.pl - na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661). HRmapa.pl dodatkowo prześle na adres pocztowy klienta papierową (drukowaną) kopię faktury pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby na adres kontakt@hrmapa.pl
 12. Klient oświadcza iż rozumie ryzyka, jakie wiążą się z korzystaniem z serwisów Internetowych, w szczególności ryzyko wykradzenia danych na skutek działań przestępczych, lub korzystania z Internetu bez odpowiednich aktualnych zabezpieczeń antywirusowych.
 13. Klient oświadcza iż dysponuje stosowną przeglądarką internetową oraz łączem internetowym, a także umożliwi ankietowanym (testowanym, badanym) przez niego Użytkownikom dostęp do komputera z przeglądarką internetową i łączem internetowym. HRmapa.pl nie świadczy usługi dostarczania łączy internetowych, serwerów, ani oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Internetu.
 14. Klient korzystający z bezpłatnych promocji HRmapa.pl (prowadzący test lub badanie nieodpłatnie) wyraża zgodę na prezentacji nazwy oraz loga klienta na stronach HRmapa.pl, w sekcji prezentującej referencje HRmapa.pl. Klient może odwołać tą zgodę w każdym czasie, kierując e-mail na adres kontakt@hrmapa.pl . HRmapa.pl zobowiązana jest usunąć logo klienta w ciągu 14 dni od daty otrzymania e-maila. 
 15. HRmapa.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Usług HRmapa.pl w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, utratę przez Klienta danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też okolicznościami niezależnymi od HRmapa.pl (działanie osób trzecich), szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług w wyniku awarii lub braku łączności z Internetem.
 16. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działań wywołanych przez siły wyższe i zdarzenia losowe.
 17. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z Umowy lub powstałe na jej tle będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i terytorialnie Sąd.
 18. Każde zawiadomienie lub inna korespondencja wynikająca lub wymagana zgodnie z Regulaminem sporządzona będzie na piśmie i będzie uważana za doręczoną prawidłowo w przypadku doręczenia osobiście lub pocztą na odpowiedni adres Strony. Przesyłkę dwukrotnie awizowaną i nie odebraną przez Stronę uważa się za doręczoną.